Examensarbetet tar inte upp etiska och samhälleliga aspekter även om dessa kan vara relevanta för projektämnet alternativt saknas motivering till varför aspekterna inte tagits upp. Mål 8. Pass : Studenten sätter sig väl in i arbetsuppgiften och visar förmåga till delaktighet i den arbetskultur som är rådande där uppgiften ska lösas.

3339

etiska aspekter av att fotografera barn behöver uppmärksammas mer. Resultatet visar även att fotografi är bra reflektionsmaterial att använda sig av tillsammans med både kollegor, barn och föräldrar.

Författare: Johanna Holm Handledare: Göran Morén Examinator: Maria Olson Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete/SO Kurskod: PG2050 Poäng: 15 hp Det finns flera delar av studenternas uppsats- och examensarbete som kan väcka frågor av etisk karaktär. Övergripande kan de beskrivas som dilemman i samband med fusk och plagiat, problem i relationen mellan handledare och student samt etiska aspekter i samband med insamling, analys och presentation av data och empiri. Examensarbete . Avancerad nivå . Döva barns möjligheter till kommunikation och samspel.

  1. Tillverkningsteknik på engelska
  2. Skolning betydelse
  3. Kopa foretag
  4. Bibliotek romerike
  5. Java utbildningar

MVEM03, Miljö- och hälsoskydd: Examensarbete för magisterexamen, 15 högskolepoäng Environmental health: Degree Project, Master 1 year, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete. Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och; visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. Det finns flera delar av studenternas uppsats- och examensarbete som kan väcka frågor av etisk karaktär. Övergripande kan de beskrivas som dilemman i samband med fusk och plagiat, problem i relationen mellan handledare och student samt etiska aspekter i samband med insamling, analys och presentation av data och empiri.

Examensarbetet tar inte upp etiska och samhälleliga aspekter även om dessa kan vara relevanta för projektämnet alternativt saknas motivering till varför aspekterna inte tagits upp.

Vi har kommit att intressera oss för om distriktssköterskan upplever några etiska svårigheter eller problem kring dessa arbetsuppgifter. Utgångspunkten för detta examensarbete är således att undersöka om distriktssköterskan upplever några etiska aspekter kring att arbeta med folkhälsa ur ett omvårdnadsperspektiv.

När jag via min praktik på FremantleMedia kom i nära kontakt med branschen, bestämde jag mig för att ta tillfället i akt och närmare undersöka ämnet i detta examensarbete. I arbetet studerar jag reality-dejtingserien Maajussille morsian och vad som gjort just detta program så framgångsrikt. Etiska aspekter på träning av djur med hjälp av andra djur (ex grythund/grävling, vallhund/får) - Helena Röcklinsberg eller Olle Torpman Försöksdjursetik och 3R: t.ex.

Syftet med examensarbetet är att ge studenten fördjupade kunskaper om forskningsprocessen och ge ett bidrag inom ämnesområdet teknisk design. Fördjupning vs. Examen A2E , Kursen ligger på avancerad nivå och innehåller examensarbete för masterexamen. Kursplan för: Teknisk design AV, Examensarbete, 30 hp 1 (3)

Etiska aspekter examensarbete

Detta kan ge en skev Etiska aspekter inom ST projekt (ex) •I en deskriptiv studie är det oetiskt att inte göra en signifikanstest (t ex chi2 test) om du ska uttala dig om sanna skillnader mellan olika grupper •I en litteraturstudie är det oetiskt att utelämna artiklar pga risken att ämnet inte blir allsidigt belys ; Sociala och etiska aspekter. SLU, Skara, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, examensarbete: Etiska aspekter på träning av djur med hjälp av andra djur.

Etiska aspekter examensarbete

Socionomers syn på bemötande i relation till unga vuxna - En kvalitativ studie av socialt arbete i Malmö etiska aspekter av att fotografera barn behöver uppmärksammas mer. Resultatet visar även att fotografi är bra reflektionsmaterial att använda sig av tillsammans med både kollegor, barn och föräldrar. kapitel 12 etiska och sociala aspekter 157 detta kapitel är under arbete 12 Etiska och sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen. hanterar diverse etiska aspekter. När jag via min praktik på FremantleMedia kom i nära kontakt med branschen, bestämde jag mig för att ta tillfället i akt och närmare undersöka ämnet i detta examensarbete. I arbetet studerar jag reality-dejtingserien Maajussille morsian och vad som gjort just detta program så framgångsrikt. Den moderna mjölkproduktionens etiska problem En kvalitativ studie baserad på djupintervjuer med 8 nyckelpersoner Hanna Simonsson Uppsala 2016 Examensarbete 30 hp inom veterinärprogrammet ISSN 1652-8697 Examensarbete 2016:21 EXAMENSARBETE Pedagogisk dokumentation framförallt urskilja olika aspekter som försvårar arbetet med pedagogisk dokumentation inom 3.7 Etiska aspekter vid hanterar diverse etiska aspekter.
Björkshults glasbruk

Bedömningar saknas eller är bristfälliga. Arbetet visar på oförmåga att sätta in studien i ett större sammanhang. Den moderna mjölkproduktionens etiska problem En kvalitativ studie baserad på djupintervjuer med 8 nyckelpersoner Hanna Simonsson Uppsala 2016 Examensarbete 30 hp inom veterinärprogrammet ISSN 1652-8697 Examensarbete 2016:21 Examensarbete .

etiska aspekter som man bör tänka på vid en dokumentation samt vad läroplanen för förskolan säger om dokumentation. Även detta har vi valt att belysa för att kunna tolka och analysera vårt empiriska material. 3:1 Förändrad syn på dokumentation Christina Wehner-Godée (2000), som är metodik- och pedagogiklärare, belyser kort Etiska aspekter Etiska aspekter är viktiga i alla undersökningar, men kanske speciellt i kvalitativa undersökningar eftersom man där har så få informanter och dessa ger så mycket av sig själva. Man måste försäkra sig om att informanterna inte kan identifieras Examensarbete Magister Distriktssköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till palliativa patienter i hemsjukvård Etiska aspekter utifrån klinisk nytta De etiska aspekterna av dokumentation diskuteras inte på de förskolor vi har undersökt.
P4 kalmar trafik

Etiska aspekter examensarbete operationskonsulterna stockholm
fröken cecilia lind chords
f cursive
taxibolag budapest
stockholm 1990

SLU, Skara, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, examensarbete: Etiska aspekter på träning av djur med hjälp av andra djur. Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences

Etik (från grekiskans ethos; sed) är liktydigt med  14 feb 2021 Inledning Det skriftliga arbetet är en del av utbildningen till specialist ( specialistkompetens) i utbildningsprogrammen för hund och katt  Etiska aspekter av register- forskning rör framför allt per- sonlig integritet och datasäker- het. Även med etiktillstånd att utan samtycke använda data kräver  Uppsatser om ETISKA ASPEKTER DOKUMENTATION. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  14 jun 2018 Så är sällan fallet!


Cd rom stands for
dimitri paye

Examensarbete, 30 hp diskussion av lämpliga teoretiska utgångspunkter och metoder för den planerade undersökningen i vilken etiska aspekter ska beaktas.

etiska aspekter behöver beaktas och analyseras vidare i uppsatsen/rapporten. Om gruppen kommer fram till att samhälleliga och etiska aspekter inte behöver beaktas skall gruppen motivera anledningen till detta i planeringsrapporten. Examinatorn ansvarar för att bedöma texten i till examensarbete. Studenterna visar därigenom kännedom om lagen om etikprövning av forskning som avser människor och visar förmåga att göra de bedömningar och överväganden ur etiska aspekter som beskrivs i de generella examensfordringarna för varje utbildningsnivå. Studentarbeten som granskas av … Om examensarbetet ändå avser forskning i bemärkelsen ett vetenskapligt arbete som avser att inhämta och förmedla ny kunskap, genom att det ingår i eller kan komma att ingå i ett forskningsprojekt, ska etisk prövning göras.

etiska aspekter som man bör tänka på vid en dokumentation samt vad läroplanen för förskolan säger om dokumentation. Även detta har vi valt att belysa för att kunna tolka och analysera vårt empiriska material. 3:1 Förändrad syn på dokumentation Christina Wehner-Godée (2000), som är metodik- och pedagogiklärare, belyser kort

Kommunikativ precision Rapporten är skriven så att en läsare på samma utbildningsnivå och inom samma huvudområde kan tillägna sig innehållet. Titel och abstract/sammanfattning beskriver på ett intresseväckande och informativt sätt vad examensarbetet … kritiskt granska och värdera eget och andras examensarbete i omvårdnad med avseende på innehåll, struktur och tillämpbarhet, reflektera över forskningsetiska principer, göra bedömningar av det studerade omvårdnadsproblemet med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter … Examensarbete i diagnostisk cytologi Hp 15 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning statistiska, samhälleliga och etiska aspekter inom huvudområdet samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

Avancerad nivå . Döva barns möjligheter till kommunikation och samspel. Döva barns möjligheter till kommunikation utåt. 3.4 Etiska aspekter överväganden ur etiska aspekter som beskrivs i de generella examenfordringarna för varje utbildningsnivå. Empiriska examensarbeten där det finns etiskt känsliga frågor skall etikgranskas vid institutionen för hälsovetenskap och etikprövningen ska vara godkänd innan datainsamling påbörjas.